REGULAMENT CONCURS “Castiga o vacanta la Roma”
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul Concursului “Castiga o vacanta la Roma” (denumit in continuare
“Concursul”) este Bio Market HFN srl., cu sediul social în Zalau, Str. Tudor Vladimirescu Nr.2, cod
unic de înregistrare RO39656761, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J31/898/2018
1.2 Autentificarea și legalizarea Regulamentului, desemnarea și validarea câștigătorului,
expedierea premiului vor fi realizate de Organizator. Concursul se va derula conform
prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este
obligatoriu pentru toți participanții.
 
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1 Concursul începe la data de 01 noiembrie 2022, ora 00.00 și se încheie la data de 30
noiembrie 2022, ora 23:59 2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/ prelungi în mod
unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public, pe
pagina de Facebook dedicată Concursului și de a actualiza prezentul Regulament înainte de
intrarea în vigoare a modificărilor.
2.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 6 noiembrie 2022 ora 23:59 Organizatorul
constată că nu există cel puțin 1 înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la
această dată, fără a mai fi necesară anunțarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte
formalități.
 
SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa
în România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face
dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia
Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului cu date
reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-
mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial
(denumiţi în continuare "Participanţii"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani
la data demarării Concursului nu pot participa.
3.2 Angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora, nu au
dreptul de a participa la concurs.
3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte
prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecţiuni, de
către Participanţi a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protectiei
datelor cu caracter personal.

 
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018,
prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu
prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta.
4.2 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în
concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.
 
SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 În cadrul Concursului, se vor acorda 3 premii constând în: 3 x Excursie la Roma in perioada
ianuarie 2023. Excursiile include biletul de avion din Bucuresti si cazare cu mic dejun pe 3 nopti,
respective 4 zile.
5.3 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiile Concursului nu pot fi înlocuite
cu contravaloarea lor în bani ori cu un alt bun sau serviciu.
5.4 De asemenea, Câștigătorii nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.
 
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru înscrierea la Concurs şi pentru a putea câştiga premiile acordate, Participanţii care
îndeplinesc condiţiile de participare, menţionate în Secțiunea 3 - „DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE
PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în
următorul mecanism:
b) Pentru înscrierea la concurs, participantul trebuie să respecte urmatoarea conditie:
             b.1) Sa cumpere produse in valoarea de minimum 200RON tva inclus de pe site-ul
www.bio-market.ro, inscriere in concurs fiind in mod automat
             
- Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui
Concurs, desfăşurarea în bune condiţii a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane
care au influenţat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii,
Organizatorul va notifica autorităţile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea
solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 
SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

7.1 Câștigătorii vor fi desemnati la data de 01 decembrie 2022, prin tragere la sorți, dintre
participanții care au îndeplint condițiile enunțate anterior
Pentru o transparenta maxima, extragerea va fi inregistrata pe random.org si postata pe
retelele Instagram si facebook
În situația în care câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate fi contactat în vederea
ridicării acestuia, extragerea se va face din nou, pana la acordarea celor 3 premii
Castigatorii vor fi anuntati in cadrul unei postari pe facebook si Instagram si contactati telefonic
pentru validarea si comunicarea detaliilor pentru a intra in posesia premiilor.
7.2 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la
mesajul transmis de organizator în privat pe contul cu care a participat la concurs în termen de
72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare sau pentru oricare alte situații în care Participantul nu
poate fi contactat. Participantul care nu răspunde mesajului privat transmis de organizator în
termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare de la data anunțării contactării conform
prezentului Regulament, va fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea urmatoarei
persone extrase
7.3 După validarea câștigătorului, numele de utilizator al acestuia și premiul acordat vor fi
făcute publice prin afișarea pe pagina de Facebook si Instagram, în maxim 30 (treizeci) de zile
lucrătoare de la momentul validării, în cadrul postării de concurs prin intermediul unui
comentariu.
7.4 Contestațiile se pot formula și trimite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data
primei publicări a câștigătorului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite prin e-
mail organizatorului, pe adresa: contact@bio-market.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:
i) numele și prenumele din actul de indentitate și link/adresa web a contului din rețeaua de
socializare cu care a participat la Concurs
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația
7.5 Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore
lucrătoare de la confirmarea primirii acestora.
7.6 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în
posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.
7.7 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră
irevocabil, Organizatorul declarând-ul necâștigător și trecând la contactarea urmatoarei
persoane în ordinea desemnării conform programului de distribuție aleatorie random.org.
 
SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI
8.1. Înmânarea premiului câştigătorilor se va face pe cheltuiala Organizatorului.
Premiul va fi transmis către câștigător de către electronic, in maximum 15 zile calendaristice de
la data validării câștigătorului.

8.3. Înmânarea premiului se va face strict participantului desemnat câştigător, prezentând un
act de identitate care să valideze datele acestuia, pentru a putea face toate rezervarile.
8.4. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului
verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de Organizator.
8.5. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu
atrage răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în
responsabilitatea exclusivă a acestora.
 
SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte
probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet
a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot
imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea
accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita
înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.
9.3. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate
Participanţilor, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se
pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest
Concurs sau orice alt Concurs organizat de Bio Market HFN srl. şi care nu au fost transmise de
Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care
intenţionează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia
câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câştigarea
premiului se va face prin publicarea pe paginile de Facebook, respectiv Instagram dedicate
Concursului, a Participantului câştigător, urmând ca o confirmare a obţinerii premiului să se
facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către Participantul câştigător, pe email,
Organizatorului.
9.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanţii înţeleg că sunt singurii
răspunzători de consecinţele acesteia.
9.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele:
a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate
pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare;
b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori,
corespondenţă aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel,
rezumate, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să
inhibe ceilalţi Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel
posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Organizatorului sau reputaţia unei terţe părţi.
 
SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legatură cu participarea la
prezentul Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli
indirecte, cu excepţia cheltuielilor aferente comenzii pe www.bio-market.ro. Cheltuielile mai sus
prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislatiei
in vigoare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 
SECŢIUNEA 11. LITIGII
11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la
sediul Organizatorului.
 
SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT
Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă
în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit
reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi
îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial.
12.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va
fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă
forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe paginile de
Facebook, respectiv Instagram. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau
întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul
va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care
această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.
12.2 Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice
Participanţilor la Concurs pe pagina de Facebook si Instagram în termen de 5 (cinci) zile de la
apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.
 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Concursului “Castiga o excursie la Roma”
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Participantilor li se pune în vedere că prin prezentul Concurs, operatorul Bio Market HFN srl va
prelucra, date cu caracter personal ale câștigătorilor.
Prin prezentul Regulament, câștigătorul înțelege și consimte ca Organizatorul să-i facă public
numele pe pagina de Facebook si Instagram dedicată Concursului.

Bio Market HFN srl. se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
Prezenta Anexă descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea
noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe
care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs.
Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor
(„GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în
Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.
Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta
„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în
combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal
care vă privesc după cum urmează:
 Pentru organizarea și desfășurarea Concursului, executarea obligațiilor prevazute în
prezentul Regulament, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru
livrarea premiilor este posibil să ne comunicați nume utilizator, nume și prenume,
adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură.
Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal
În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele
scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:
Necesitate contractuală
Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la
concursul organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja
drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Concurs.
În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării
descrise mai sus, este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de
Organizator.
Obligație legală
Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter
Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele
dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:
• a îndeplini obligațiile fiscale;
• în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu
caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate
de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi
conform legii.
Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest
lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare,
inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De
exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:
• a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile
noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și
• a ține evidența activităților desfășurate.
Consimțământul dumneavoastră
Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul împuterniciților,
consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu
Caracter Personal.
În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor
dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice
moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a
aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea
acestuia.
În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți, trebuie să vă
asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter
Personal, arătându-i aceste prevederi privind Confidențialitate, explicându-i că Datele sale cu
Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceastea, și obținând consimțământul
său, dacă este cazul.
Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți
În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către
terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter
Personal în următoarele cazuri:
• Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal
societăților care prestează servicii pentru noi, care acționează ca persoane împuternicite de
operator, precum furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, sau alte servicii.
Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu
Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt
scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.
• Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele
dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru
respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice
sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru
securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică.
• Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să
distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care
sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal
Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară
în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile
aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau
de raportare.
Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal
Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal
împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea
Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin
restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.
Transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea
Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice
transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.
Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter
Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile,
schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat
parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți
pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.
Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal
Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi
le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:
• dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi  și
de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la
prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor
dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele
dumneavoastră cu Caracter Personal;
• dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau
restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul
de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter
personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice
exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu
doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;
(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date
prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
• dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;

• dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;
• în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;
• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor
competent, și
• dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu
dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în
cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de
decizii.
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute
în secțiunea de mai jos “Cum să ne contactați”.
Cum să ne contactați
În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne
contactați prin e-mail la adresa  contact@bio-market.ro.